The icon of the musical instrument
Japanese
musical instrument
Musical instrument
Free
GIF ICON

shamisen
shamisen
sanshin
sanshin
biwa
biwa
gekkin
gekkin
kokyu
kokyu
niko
niko
tonkori
tonkori
taisho goto
taisho goto
Japanese hand drum
thuzumi
taiko
taiko
shime daiko
shime daiko
gaku daiko
gaku daiko
mokugyo
mokugyo
kin
kin
Buddha cymbals
chappa
miko suzu
miko suzu
conch horn
horagai
shoh
shoh
hichiriki
hichiriki
shakuhachi
shakuhachi
naruko
naruko
kokiriko/cokirico
kokiriko
sasara
sasara
mukkuri/mosckri
mukkuriPicture of musical instruments (Taiko)
Please use an image of this site freely

Musical instruments
of the World
Please use an image of this site freely